Uchwała Nr XL/210/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-02-06 13:52:12.
 Uchwała Nr XL/211/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-02-06 13:54:15.
 Uchwała Nr XL/212/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-02-06 13:55:01.
 Uchwała Nr XL/213/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-02-06 13:55:33.
 Uchwała Nr XL/214/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-02-06 13:56:11.
 Uchwała Nr XL/215/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi lipskiemu na realizację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, na zadanie "Przebudowa ( modernizacja) drogi powiatowej nr 1941W Ciepielów - Świesielice - Tymienica na odcinku Ciepielów - Rekówka z segregacją ruchu i zapewnieniem bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu w km 0+000 do 2+500, dł. odcinka 2500 mb”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-02-06 13:57:08.
 Uchwała Nr XL/216/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-02-06 13:57:43.
 Uchwała Nr XLI/217/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2014 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:09:18.
 Uchwała Nr XLI/218/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:09:53.
 Uchwała Nr XLI/219/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:11:45.
 Uchwała Nr XLI/220/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:12:17.
 Uchwała Nr XLI/221/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:12:52.
 Uchwała Nr XLI/222/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:13:32.
 Uchwała Nr XLI/223/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:14:57.
 Uchwała Nr XLI/224/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:15:17.
 Uchwała Nr XLI/225/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:15:56.
 Uchwała Nr XLI/226/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:16:28.
 Uchwała Nr XLI/227/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-099/13 pn. „W nauce sukces” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:17:05.
 Uchwała Nr XLI/228/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia wójta gminy do zawarcia umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego w postepowaniach o zwrot podatku od towarów i usług oraz w innych powiązanych z nimi postępowaniach

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:21:39.
 Uchwała Nr XLI/229/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:22:15.
 Uchwała Nr XLI/230/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:22:56.
 Uchwała Nr XLII/231/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ciepielów za 2013 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-06-03 13:03:36.
 Uchwała Nr XLII/232/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/99/2008 Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-06-03 13:04:17.
 Uchwała Nr XLII/233/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-06-03 13:05:11.
 Uchwała Nr XLII/234/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-06-03 13:05:57.
 Uchwała Nr XLIII/235/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-07-30 14:14:57.
 Uchwała Nr XLIII/236/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-07-30 14:15:21.
 Uchwała Nr XLIII/237/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-07-30 14:15:54.
 Uchwała Nr XLIII/238/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2013 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-07-30 14:16:26.
 Uchwała Nr XLIII/239/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-100/13 pn. „Nauka drogą do szczęścia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-07-30 14:16:59.
 Uchwała Nr XLIII/240/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-07-30 14:17:40.
 Uchwała Nr XLIII/241/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-07-30 14:18:13.
 Uchwała Nr XLIII/242/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-07-30 14:18:48.
 Uchwała Nr XLIII/243/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-07-30 14:19:23.
 Uchwała Nr XLIV/244/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/133/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Ciepielów na obwody do głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-09-11 12:19:42.
 Uchwała Nr XLIV/245/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-09-11 12:20:16.
 Uchwała Nr XLIV/246/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-09-11 12:21:01.
 Uchwała Nr XLV/247/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 października 2014 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:11:01.
 Uchwała Nr XLV/248/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 października 2014 roku w sprawie trybu prac na projektem Uchwały Budżetowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:12:32.
 Uchwała Nr XLV/249/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 października 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2014 – 2032 dla Gminy Ciepielów”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:13:05.
 Uchwała Nr XLVI/250/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zgody na udzielenie z budżetu Gminy Ciepielów pomocy finansowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:14:08.
 Uchwała Nr XLVI/251/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:14:47.
 Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:16:18.
 Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:17:30.
 Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:18:12.
 Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:18:49.
 Uchwała Nr I/5/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:19:27.
 Uchwała Nr I/6/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do spraw wprowadzenia na terenie gminy Ciepielów funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:20:08.
 Uchwała Nr I/7/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do opracowania Statutu i Regulaminu Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:20:40.
 Uchwała Nr I/8/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie diet dla radnych Gminy Ciepielów na czas VII Kadencji 2014 – 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:21:30.
 Uchwała Nr I/9/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:22:00.
 Uchwała Nr I/10/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia miesięcznego limitu na jazdy lokalne samochodem osobowym do celów służbowych przez Wójta Gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:23:01.
 Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:24:01.
 Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:24:37.
 Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na rok 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:25:13.
 Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:25:55.
 Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie planów pracy doraźnych Komisji Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:26:30.
 Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:27:16.
 Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:27:57.
 Uchwała Nr II/18/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:28:40.
 Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:30:04.
 Uchwała Budżetowa na rok 2015 Rady Gminy w Ciepielowie Nr III/20/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:30:56.
 Uchwała Nr III/21/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:31:43.
 Uchwała Nr III/22/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Ciepielów do Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:32:26.
 Uchwała Nr III/23/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:32:59.
Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:32:59
Opublikowane przez: Marcin Bielecki