Uchwała Nr V/16/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie rozwiązania zespołu Szkolno-Przedzszkolnego w Wielgiem

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-01-26 08:49:55.
 Uchwała Nr V/17/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowego Przedszkola w Wielgiem

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-01-26 08:50:52.
 Uchwała Nr V/18/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie zamiaru zmniejszenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adolfa Dygasińskiego w Wielgiem

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-01-26 08:51:44.
 Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie likwidacji kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej im. dr Papuzińskiego w Ciepielowie oraz kuchni w Samorządowym Przedszkolu w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-01-26 08:52:56.
 Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011 – 2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-01-26 08:55:13.
 Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2010 – 2032 dla Gminy Ciepielów”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-01-26 08:58:13.
 Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-01-26 08:58:53.
 Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w roku 2011

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-01-26 09:02:13.
 Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ciepielów do ustanowionego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego programu pod nazwą „Zasady i tryb postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych” w ramach programu realizacja pn. „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Dąbrowska etap I”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-01-26 09:03:09.
 Uchwała Nr VI/25/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola w Wielgiem

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-03-10 10:19:20.
 Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmniejszenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adolfa Dygasińskiego w Wielgiem

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-03-10 10:20:13.
 Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-03-10 10:20:55.
 Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-03-10 10:21:49.
 Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Ciepielów do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-03-10 10:22:18.
 Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie na lata 2011-2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-03-10 10:22:52.
 Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/2007 Rady Gminy Ciepielów z dnia 24 października 2007 roku w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Gminy Ciepielów do Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-03-10 10:23:25.
 Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-03-10 10:24:02.
 Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-03-10 10:24:42.
 Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia w Samorządowym Przedszkolu w Ciepielowie prowadzonym przez Gminę Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-04-11 10:14:37.
 Uchwała Nr VII/35/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-04-11 10:19:34.
 Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 marca 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-04-11 10:21:44.
 Uchwała Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-01 11:44:57.
 Uchwała Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-01 11:45:30.
 Uchwała Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-01 11:46:03.
 Uchwała Nr VIII/40/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-01 11:46:56.
 Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ciepielów na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-01 11:47:37.
 Uchwała Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-01 11:48:10.
 Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-01 11:48:38.
 Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-01 11:49:37.
 Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi lipskiemu na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 1909W Ciepielów – Łaziska – Wierzchowiska na odcinku Ciepielów – Rafałów w km 0+000 do 5+350 na długości 5350 mb

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-01 11:50:09.
 Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz upoważnienia Wójta Gminy Ciepielów do przejęcia nieruchomości

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-01 11:50:47.
 Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2010 rok i sprawozdania finansowego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-29 13:48:58.
 Uchwała Nr IX/48/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-29 13:49:27.
 Uchwała Nr IX/49/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-29 13:50:01.
 Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2010 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-29 13:50:35.
 Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmian Statutu Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-29 13:51:23.
 Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2012

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-29 13:51:57.
 Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-29 13:53:02.
 Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie diet przysługującym sołtysom Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-29 13:53:48.
 Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do modernizacji i rozbudowy budynku przy ulicy Batalionów Chłopskich w Ciepielowie ( Nr inwe. ZPO/I/6) z przeznaczeniem na siedzibę Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-29 13:54:45.
 Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie wyłączenia z ewidencji dróg gminnych drogi nr 3423015 biegnącej przez kompleks Leśny ze Strugi do granicy gminy (Wólka) oraz wyrażenia zgody na przejęcie drogi przez Nadleśnictwo Zwoleń

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-29 13:56:28.
 Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego minie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-29 13:57:53.
 Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie likwidacji kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adolfa Dygasińskiego w Wielgiem

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-29 13:58:37.
 Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie uchylenia mocy obowiązującej Uchwały za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie i Przedszkola Samorządowego w Wielgiem

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-29 13:59:40.
 Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/19/2011 z dnia 19 stycznia 2011 w sprawie likwidacji kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej im. Dr Papuzińskiego w Ciepielowie oraz kuchni w Samorządowym Przedszkolu w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-29 14:00:36.
 Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-29 14:01:45.
 Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz wniesienia wkładu własnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-29 14:02:29.
 Uchwała Nr IX/63/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie określenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-29 14:03:23.
 Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie diet dla radnych Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-29 14:04:10.
 Uchwała Nr IX/65/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ciepielów do pierwszej edycji plebiscytu „Euro Gminy, Euro Partner Województwa Mazowieckiego”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-29 14:04:52.
 Uchwała Nr IX/66/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-29 14:06:21.
 Uchwała Nr X/67/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Lipskim dotycząca użyczenia przez Gminę Ciepielów części nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr. Ewid. 721/1 o pow. 1,26 ha, położonej w miejscowości Łaziska na cele Środowiskowego Domu Samopomocy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-09-23 14:59:35.
 Uchwała Nr X/68/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ciepielów do realizacji projektu pn. „Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego z małą architekturą krajobrazu” w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-09-23 15:00:12.
 Uchwała Nr X/69/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów w roku szkolnym 2011/2012

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-09-23 15:00:59.
 Uchwała Nr X/70/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-09-23 15:01:33.
 Uchwała Nr X/71/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-09-23 15:02:13.
 Uchwała Nr X/72/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-09-23 15:03:40.
 Uchwała Nr X/73/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-09-23 15:04:48.
 Uchwała Nr XIII/75/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-12-02 13:06:52.
 Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-12-02 13:07:41.
 Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-12-02 13:08:17.
 Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-12-02 13:08:55.
 Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Ciepielów do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działania II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług pn.: Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-12-02 13:09:25.
 Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na rok 2012

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-12-02 13:09:58.
 Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/67/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Lipskim dotycząca użyczenia przez Gminę Ciepielów części nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr. Ewid. 721/1 o pow. 1,26 ha, położonej w miejscowości Łaziska na cele Środowiskowego Domu Samopomocy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-12-02 13:10:30.
 Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Lipskim dotyczącej użyczenia części nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr. Ewid. 721/1 o pow. 0,21 ha przyległej do budynku dworku, składającego się z 14 pomieszczeń o powierzchni ogólnej 183,28 m2, położonej w miejscowości Łaziska na cele Środowiskowego Domu Samopomocy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-12-02 13:11:03.
 Uchwała Nr XIII/83/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Gminy Ciepielów do Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-12-02 13:12:17.
 Uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Lipsku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-12-02 13:12:48.
 Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-12-02 13:13:26.
 Uchwała Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie wystąpienia Gminy Ciepielów z Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-12-22 12:25:17.
 Uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-12-22 12:25:46.
 Uchwała Nr XIV/88/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotom realizującym zadania gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-12-22 12:26:14.
 Uchwała Nr XIV/89/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-12-22 12:26:40.
 Uchwała Nr XIV/90/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia miesięcznego limitu na jazdy lokalne samochodem osobowym do celów służbowych przez Wójta Gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-12-22 12:27:08.
 Uchwała Nr XIV/91/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-12-22 12:27:40.
 Uchwała Nr XIV/92/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-12-22 12:28:06.
 Uchwała Nr XIV/93/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-12-22 12:28:46.
 Uchwała Budżetowa na rok 2012 Rady Gminy w Ciepielowie Nr XV/94/2011 z dnia 30 grudnia 2011

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-01-04 11:40:17.
 Uchwała Nr XV/95/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-01-04 11:41:22.
Data wprowadzenia: 2012-01-04 11:41:22
Opublikowane przez: Marcin Bielecki