Uchwała Nr XXXIII/174/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – tytuł projektu "Nauka drogą do sukcesu"

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-02-11 11:19:50.
 Uchwała Nr XXXIII/175/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-02-11 11:26:46.
 Uchwała Nr XXXIII/176/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-02-11 11:27:16.
 Uchwała Nr XXXIII/177/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-02-11 11:27:39.
 Uchwała Nr XXXIII/178/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-02-11 11:28:12.
 Uchwała Nr XXXIII/179/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie planów pracy Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-02-11 11:28:54.
 Uchwała Nr XXXIII/180/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie planów pracy Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-02-11 11:29:24.
 Uchwała Nr XXXIV\181\2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/98/2008 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-03-16 10:10:32.
 Uchwała Nr XXXIV\182\2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-03-16 10:11:28.
 UCHWAŁA Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-03-16 10:12:18.
 UCHWAŁA Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-03-16 10:13:52.
 Uchwała Nr XXXV/185/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-03-29 11:01:02.
 Uchwała Nr XXXV/186/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłtne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa - Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-03-29 11:03:04.

Uchwała Nr XXXVI/187/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy ciepielów

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-04-21 09:23:12 | Data modyfikacji: 2010-04-22 09:13:45.
 Uchwała Nr XXXVI/188/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok - rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-04-22 09:10:09.
 Uchwała Nr XXXVI/189/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2009 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-04-22 09:11:02.
 Uchwała Nr XXXVI/190/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie zmina w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-04-22 09:11:57.
 Uchwała Nr XXXVII/191/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 06 maja 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-05-14 14:40:05 | Data modyfikacji: 2010-05-18 12:33:38.
 Uchwała Nr XXXVIII/192/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-06-09 11:02:53.
 Uchwała Nr XXXVIII/193/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-06-09 11:09:10.
 Uchwała intencyjna Nr XXXVIII/194/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz wniesienia wkładu własnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-06-09 11:16:56.
 Uchwała Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z I półrocze roku budżetowego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-08-18 09:15:31.
 Uchwała Nr XXXIX/196/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-08-18 09:16:36.
 Uchwała Nr XXXIX/197/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-08-18 09:17:35.
 Uchwała Nr XXXIX/198/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/94/2008 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie pomocy społecznej osobom uprawnionym do alimentów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-08-18 09:18:53.
 Uchwała Nr XXXIX/199/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-08-18 09:20:05.
``
 Uchwała Nr XL/200/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/146/2009 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-08-18 09:37:03 | Data modyfikacji: 2010-08-18 09:42:23.
 Uchwała Nr XLI/201/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-10-15 10:22:48.
 Uchwała Nr XLI/202/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów w roku szkolnym 2010/2011

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-10-15 10:25:20.
 Uchwała Nr XLI/203/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010-2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-10-15 10:48:06.
 Uchwała Nr XLI/204/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW 2007-2013 działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na zadanie "Budowa stacji uzdatniana wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów" - z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-10-15 10:49:02.
 Uchwała Nr XLI/205/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010 na zadanie "Budowa stacji uzdatniana wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów"

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-10-15 10:49:52.
 Uchwała Nr XLI/206/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-10-15 10:50:52.
 Uchwała Nr XLII/207/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 08 października 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi lipskiemu na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 1909W Ciepielów- Łaziska- Wierzchowiska na odcinku Ciepielów – Rafałów w km 0+000 do 5 + 350 na długości 5350 mb.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-06 09:19:34.
 Uchwała Nr XLII/208/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 08 października 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-06 09:21:39.
 Uchwała Nr XLIII/209/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ciepielów na lata 2010-2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-06 09:22:55.
 Uchwała Nr XLIII/210/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-06 09:24:44.
 Uchwała Nr XLIII/211/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-06 09:26:19.
 Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-14 11:44:46.
 Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-14 11:45:34.
 Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-14 11:46:04.
 Uchwała Nr I/4/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-14 11:46:47.
 Uchwała Nr I/5/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-14 11:47:22.
 Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-14 11:48:09.
 Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/97/2008 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-21 09:32:34.
 Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/2007 Rady Gminy Ciepielów z dnia 24 października 2007 roku w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Gminy Ciepielów do Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-21 09:33:43.
 Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-21 09:41:28.
 Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-21 09:42:41.
 Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-21 09:43:12.
 Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-21 09:44:53.
 Uchwała Nr IV/13/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-01-11 09:39:39.
 Uchwała Budżetowa na rok 2011 Rady Gminy w Ciepielowie Nr IV/14/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-01-11 09:41:09.
 Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-01-11 09:42:29.
Data wprowadzenia: 2011-01-11 09:42:29
Opublikowane przez: Marcin Bielecki