UCHWAŁA Nr XXXVIII/212/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-02-07 14:24:48.
 UCHWAŁA Nr XXXVIII/213/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/209/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2022 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-02-07 14:25:14.
 UCHWAŁA Nr XXXVIII/214/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-02-07 14:25:42.
 UCHWAŁA Nr XXXIX/215/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-12 10:49:21.
 UCHWAŁA Nr XXXIX/216/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-12 10:49:47.
 UCHWAŁA Nr XXXIX/217/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie określenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-12 10:50:11.
 UCHWAŁA Nr XXXIX/218/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie regulaminu i trybu postępowania udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinansowanie montażu ekologicznych źródeł ciepła ze środków budżetowych Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-12 10:51:04.
 UCHWAŁA Nr XXXIX/219/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie regulaminu i trybu postępowania udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-12 10:51:35.
 UCHWAŁA Nr XXXIX/220/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Ciepielów od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarzadzania drogami o znaczeniu lokalnym – gminnym oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarządzania tymi drogami

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-12 10:52:04.
 UCHWAŁA Nr XXXIX/221/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-12 10:52:28.
 UCHWAŁA Nr XXXIX/222/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w części tekstowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-12 10:53:16.
 UCHWAŁA Nr XXXIX/223/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-12 10:53:41.
 UCHWAŁA Nr XL/224/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ciepielów za 2021 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-27 14:03:34.
 UCHWAŁA Nr XL/225/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 kwietnia 2022 roku zmieniającą uchwałę Nr XXXIX/222/2022 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w części tekstowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-27 14:04:04.
 UCHWAŁA Nr XL/226/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/209/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2022 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-27 14:04:30.
 UCHWAŁA Nr XL/227/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-27 14:05:08.
 UCHWAŁA Nr XLI/228/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-06-24 13:01:47.
 UCHWAŁA Nr XLI/229/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-06-24 13:02:14.
 UCHWAŁA Nr XLII/230/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ciepielów wotum zaufania

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:05:49.
 UCHWAŁA Nr XLII/231/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:06:22.
 UCHWAŁA Nr XLII/232/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:06:48.
 UCHWAŁA Nr XLII/233/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:07:15.
 UCHWAŁA Nr XLII/234/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:07:44.
 UCHWAŁA Nr XLII/235/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2022 r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:08:11.
Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:08:11
Opublikowane przez: Marcin Bielecki