UCHWAŁA Nr XXVI/152/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-02-10 11:51:37.
 UCHWAŁA Nr XXVI/153/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-02-10 11:52:00.
 UCHWAŁA Nr XXVI/154/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zaopiniowania umorzenia należności cywilnoprawnej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-02-10 11:52:32.
 UCHWAŁA Nr XXVI/155/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/150/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2021 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-02-10 11:52:56.
 UCHWAŁA Nr XXVI/156/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-02-10 11:53:25.
 UCHWAŁA Nr XXVI/157/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi lipskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa – do drogi woj. 747 przez miejscowość Podolany w km 1+320 do km 3+070”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-02-10 11:53:47.
 UCHWAŁA Nr XXVII/158/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-09 14:36:33.
 UCHWAŁA Nr XXVII/159/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-09 14:37:02.
 UCHWAŁA Nr XXVII/160/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie regulaminu udzielania i trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie wykonania instalacji kolektorów słonecznych ze środków budżetowych Gminy Ciepielów na lata 2021-2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-09 14:37:34.
 UCHWAŁA Nr XXVII/161/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-09 14:38:40.
 UCHWAŁA Nr XXVIII/162/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/160/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie regulaminu udzielania i trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie wykonania instalacji kolektorów słonecznych ze środków budżetowych Gminy Ciepielów na lata 2021-2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:33:35.
 UCHWAŁA Nr XXVIII/163/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:34:09.
 UCHWAŁA Nr XXVIII/164/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:34:35.
 UCHWAŁA Nr XXVIII/165/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/150/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2021 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:35:31.
 UCHWAŁA Nr XXVIII/166/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:35:56.
 UCHWAŁA Nr XXIX/167/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie określenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-06-14 10:17:04.
 UCHWAŁA Nr XXIX/168/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/150/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2021 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-06-14 10:17:39.
 UCHWAŁA Nr XXIX/169/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-06-14 10:18:06.
  UCHWAŁA Nr XXIX/170/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie regulaminu udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie wykonania instalacji kolektorów słonecznych ze środków budżetowych Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-06-14 10:18:36.
 UCHWAŁA Nr XXX/171/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/150/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2021 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-06-18 11:53:18.
 UCHWAŁA Nr XXX/172/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-06-18 11:53:44.
 UCHWAŁA Nr XXXI/173/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 13:38:44.
 UCHWAŁA Nr XXXI/174/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 13:39:40.
 UCHWAŁA Nr XXXI/175/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2021 r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 13:40:10.
 UCHWAŁA Nr XXXI/176/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ciepielów wotum zaufania

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 13:40:44.
 UCHWAŁA Nr XXXI/177/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 13:41:35.
 UCHWAŁA Nr XXXI/178/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 13:42:04.
 UCHWAŁA Nr XXXI/179/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 13:42:40.
 UCHWAŁA Nr XXXI/180/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2020 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 13:43:12.
 UCHWAŁA Nr XXXI/181/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 13:43:47.
 UCHWAŁA Nr XXXI/182/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 13:44:23.
 UCHWAŁA Nr XXXII/183/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ciepielów w roku szkolnym 2021/2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-09-16 14:53:16.
 UCHWAŁA Nr XXXII/184/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-09-16 14:53:43.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/185/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-25 09:37:16.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/186/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 października 2021 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Drezno

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-25 09:37:39.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/187/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 października 2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów (zmiana nr 3)

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-25 09:38:34 | Data modyfikacji: 2021-10-25 09:39:46.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/188/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 października 2021 roku w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-25 09:41:12.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 października 2021 roku w sprawie likwidacji kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-25 09:41:34.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/190/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/150/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2021 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-25 09:41:58.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/191/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-25 09:42:25.
 UCHWAŁA Nr XXXIV/192/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-11-29 14:40:27.
 UCHWAŁA Nr XXXV/193/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Ciepielów na czas VIII kadencji

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:28:39.
 UCHWAŁA Nr XXXV/194/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:29:11.
 UCHWAŁA Nr XXXV/195/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2022 dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:29:48.
 UCHWAŁA Nr XXXV/196/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:30:15.
 UCHWAŁA Nr XXXV/197/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:31:42.
 UCHWAŁA Nr XXXV/198/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:32:05.
 UCHWAŁA Nr XXXV/199/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/101/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie wymiany kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Ciepielów na lata 2020-2025

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:32:41.
 UCHWAŁA Nr XXXV/200/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/100/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Ciepielów na lata 2020-2025

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:33:05.
 UCHWAŁA Nr XXXV/201/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/187/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 października 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów (zmiana nr 3) w części nieobjętej Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego znak: WNP-I.4131.266.2021.MO z dnia 22 listopada 2021 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:33:51.
 UCHWAŁA Nr XXXV/202/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/174/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:34:13.
 UCHWAŁA Nr XXXV/203/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:34:35.
 UCHWAŁA Nr XXXV/204/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:35:03.
 UCHWAŁA Nr XXXV/205/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/150/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2021 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:35:29.
 UCHWAŁA Nr XXXV/206/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:36:05.
 UCHWAŁA Nr XXXVI/207/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:38:02.
  UCHWAŁA Nr XXXVI/208/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:38:55.
 UCHWAŁA Nr XXXVII/209/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2022 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:39:36.
 UCHWAŁA Nr XXXVII/210/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Ciepielów na rok 2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:40:15.
  UCHWAŁA Nr XXXVII/211/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:40:48.
Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:40:48
Opublikowane przez: Marcin Bielecki