> rok 2019

rok 2019

 Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-02-21 09:13:29.
 Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienie wójta gminy do zawarcia umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług oraz w innych powiązanych z nim postępowaniach

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-02-21 09:14:56.
 Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2019-2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-02-21 09:16:12.
 Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-02-21 09:17:21.
 UCHWAŁA Nr VII/33/2019 RADY GMINY W CIEPIELOWIE z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-03-21 11:49:54.
 Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ciepielów na lata 2019-2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-03-21 11:51:17.
 UCHWAŁA NR VII/35/2019 RADY GMINY W CIEPIELOWIE z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-03-21 11:53:01.
 Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2019 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-03-21 11:54:36.
 Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi lipskiemu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Kowalków-Sienno-Sarnówek na odc. Od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą wojewódzką 747 w km od 11+653 do 18+623 dł. odcinka 6970 mb."

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-03-21 11:56:42.
 Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 NR V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-03-21 11:57:59.
 UCHWAŁA NR VIII/39/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-04-17 09:00:09.
 Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-04-17 09:01:59.
 UCHWAŁA NR VIII/41/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ciepielów na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-04-17 09:03:22.
 UCHWAŁA NR VIII/42/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 NR V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-04-17 09:05:14.
 Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia woli w ramach współpracy z Powiatem lipskim na wspólne wykonanie zadania inwestycyjnego budowy dróg powiatowych w roku 2019 pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1906W Czerwona – Ciepielów na odcinku Ciepielów – Wielgie o długości 5090mb oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1908W Wielgie – Łaziska – Gołębiów na odcinku Wielgie – Rafałów długości 6360mb.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-04-17 09:06:37.
 Uchwała Nr IX/44/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-07-26 12:00:56.
 Uchwała Nr IX/45/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ciepielów za rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-07-26 12:02:16.
 Uchwała Nr IX/46/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia poprawionego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-07-26 12:03:28.
 Uchwała Nr IX/47/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2019 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-07-26 12:04:58.
 Uchwała Nr IX/48/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-07-26 12:06:14.
 UCHWAŁA NR X/49/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ciepielów wotum zaufania

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-07-26 12:33:46.
 UCHWAŁA NR X/50/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-07-26 12:35:09.
 UCHWAŁA NR X/51/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-07-26 12:36:16.
 UCHWAŁA NR X/52/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-07-26 12:37:20.
 UCHWAŁA NR X/53/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2018 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-07-26 12:40:19.
 UCHWAŁA NR X/54/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ciepielów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-07-26 12:41:13.
 UCHWAŁA NR X/55/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-07-26 12:43:30.
 UCHWAŁA NR X/56/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciepielów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-07-26 12:43:51.
 UCHWAŁA NR X/57/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych gminy Ciepielów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-07-26 12:45:06.
 UCHWAŁA NR X/58/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2019-2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-07-26 12:48:06.
 UCHWAŁA NR X/59/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-07-26 12:48:23.
 UCHWAŁA NR X/60/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi lipskiemu na realizację zadania bieżącego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4520 Kroczów Mniejszy – Pcin w km 3+685 do 5+085 długości 1400 mb”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-07-26 12:49:24.
 UCHWAŁA NR X/61/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Anusin

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-07-26 12:50:29.
 UCHWAŁA Nr XI/62/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-08-07 11:34:17.
 UCHWAŁA NR XI/63/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu użytkowego na lokal mieszkalny

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-08-07 11:35:23.
 UCHWAŁA NR XI/64/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-08-07 11:36:37.
 UCHWAŁA NR XI/65/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-08-07 11:37:41.
 UCHWAŁA NR XI/66/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-08-07 11:40:24.
 UCHWAŁA Nr XII/67/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-09-06 12:36:53.
 UCHWAŁA Nr XII/68/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-09-06 12:38:31.
 UCHWAŁA Nr XII/69/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2019-2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-09-06 12:39:46.
 UCHWAŁA Nr XII/70/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-09-06 12:40:57.
Data wprowadzenia: 2019-09-06 12:40:57
Opublikowane przez: Marcin Bielecki
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
Wójt Gminy
Artur Szewczyk
Kontakt:
Tel: 48-37-88-080
Fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl