Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-02-21 09:13:29.
 Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienie wójta gminy do zawarcia umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług oraz w innych powiązanych z nim postępowaniach

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-02-21 09:14:56.
 Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2019-2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-02-21 09:16:12.
 Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-02-21 09:17:21.
 UCHWAŁA Nr VII/33/2019 RADY GMINY W CIEPIELOWIE z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-03-21 11:49:54.
 Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ciepielów na lata 2019-2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-03-21 11:51:17.
 UCHWAŁA NR VII/35/2019 RADY GMINY W CIEPIELOWIE z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-03-21 11:53:01.
 Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2019 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-03-21 11:54:36.
 Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi lipskiemu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Kowalków-Sienno-Sarnówek na odc. Od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą wojewódzką 747 w km od 11+653 do 18+623 dł. odcinka 6970 mb."

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-03-21 11:56:42.
 Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 NR V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-03-21 11:57:59.
 UCHWAŁA NR VIII/39/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-04-17 09:00:09.
 Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-04-17 09:01:59.
 UCHWAŁA NR VIII/41/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ciepielów na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-04-17 09:03:22.
 UCHWAŁA NR VIII/42/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 NR V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-04-17 09:05:14.
 Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia woli w ramach współpracy z Powiatem lipskim na wspólne wykonanie zadania inwestycyjnego budowy dróg powiatowych w roku 2019 pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1906W Czerwona – Ciepielów na odcinku Ciepielów – Wielgie o długości 5090mb oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1908W Wielgie – Łaziska – Gołębiów na odcinku Wielgie – Rafałów długości 6360mb.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-04-17 09:06:37.
 Uchwała Nr IX/44/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:00:56.
 Uchwała Nr IX/45/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ciepielów za rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:02:16.
 Uchwała Nr IX/46/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia poprawionego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:03:28.
 Uchwała Nr IX/47/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2019 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:04:58.
 Uchwała Nr IX/48/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:06:14.
 UCHWAŁA NR X/49/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ciepielów wotum zaufania

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:33:46.
 UCHWAŁA NR X/50/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:35:09.
 UCHWAŁA NR X/51/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:36:16.
 UCHWAŁA NR X/52/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:37:20.
 UCHWAŁA NR X/53/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2018 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:40:19.
 UCHWAŁA NR X/54/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ciepielów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:41:13.
 UCHWAŁA NR X/55/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:43:30.
 UCHWAŁA NR X/56/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciepielów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:43:51.
 UCHWAŁA NR X/57/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych gminy Ciepielów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:45:06.
 UCHWAŁA NR X/58/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2019-2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:48:06.
 UCHWAŁA NR X/59/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:48:23.
 UCHWAŁA NR X/60/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi lipskiemu na realizację zadania bieżącego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4520 Kroczów Mniejszy – Pcin w km 3+685 do 5+085 długości 1400 mb”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:49:24.
 UCHWAŁA NR X/61/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Anusin

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:50:29.
 UCHWAŁA Nr XI/62/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-08-07 11:34:17.
 UCHWAŁA NR XI/63/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu użytkowego na lokal mieszkalny

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-08-07 11:35:23.
 UCHWAŁA NR XI/64/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-08-07 11:36:37.
 UCHWAŁA NR XI/65/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-08-07 11:37:41.
 UCHWAŁA NR XI/66/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-08-07 11:40:24.
 UCHWAŁA Nr XII/67/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-09-06 12:36:53.
 UCHWAŁA Nr XII/68/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-09-06 12:38:31.
 UCHWAŁA Nr XII/69/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2019-2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-09-06 12:39:46.
 UCHWAŁA Nr XII/70/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-09-06 12:40:57.
 UCHWAŁA Nr XIII/71/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-10-31 12:15:22.
 UCHWAŁA Nr XIII/72/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-10-31 12:17:22.
 UCHWAŁA Nr XIII/73/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2019-2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-10-31 12:18:53.
  UCHWAŁA Nr XIII/74/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-10-31 12:20:27.
 UCHWAŁA Nr XIV/75/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Ciepielów 2020-2025

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:13:59.
 UCHWAŁA Nr XIV/76/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Ciepielów 2020-2025

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:16:04.
 UCHWAŁA Nr XIV/77/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:17:31.
 UCHWAŁA Nr XIV/78/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciepielów oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:20:28.
 UCHWAŁA Nr XIV/79/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:20:58.
 UCHWAŁA Nr XIV/80/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:22:22.
 UCHWAŁA Nr XIV/81/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2020 dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:24:59.
 UCHWAŁA Nr XIV/82/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:25:17.
 UCHWAŁA Nr XIV/83/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Gminy Ciepielów do Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:26:32.
 UCHWAŁA Nr XIV/84/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:27:50.
 UCHWAŁA Nr XIV/85/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:29:03.
 UCHWAŁA Nr XV/86/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2019-2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-17 14:05:50.
 UCHWAŁA Nr XV/87/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-17 14:38:01.
 UCHWAŁA Nr XVI/88/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr XIV/80/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-08 11:54:34.
 UCHWAŁA Nr XVI/89/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/75/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Ciepielów 2020-2025

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-08 11:55:49.
 UCHWAŁA Nr XVI/90/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/76/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Ciepielów 2020-2025

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-08 11:58:43.
 UCHWAŁA Nr XVI/91/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2019-2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-08 12:01:10.
 UCHWAŁA Nr XVI/92/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-08 12:01:30.
 UCHWAŁA Nr XVII/93/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2020 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-09 07:48:48.
 UCHWAŁA Nr XVII/94/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Ciepielów na rok 2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-09 07:50:09.
 UCHWAŁA Nr XVII/95/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-09 07:51:31.
 UCHWAŁA Nr XVII/96/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia ze Wspólnotą Mieszkaniową Batalionów Chłopskich 3 i Wspólnotą Mieszkaniową Batalionów Chłopskich 5 dotyczącej użyczenia przez Gminę Ciepielów nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr. ewid. 681/3, nr inwen. UG I/20 położonej w miejscowości Ciepielów na cele ogrzewania mieszkań wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-09 07:52:56.
 UCHWAŁA Nr XVII/97/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-09 07:54:09.
 UCHWAŁA Nr XVII/98/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ciepielów, w roku szkolnym 2019/2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-09 07:55:23.
 UCHWAŁA Nr XVII/99/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinasowanie jest przyznawane w 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-09 07:56:40.
Data wprowadzenia: 2020-01-09 07:56:40
Opublikowane przez: Marcin Bielecki