Uchwała Nr XXXVII/212/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:10:26.
 Uchwała Nr XXXVII/213/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:11:35.
 Uchwała Nr XXXVIII/214/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-03-20 08:48:43.
 Uchwała Nr XXXVIII/215/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-03-20 08:49:37.
 Uchwała Nr XXXVIII/216/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Antoniów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-03-20 08:50:41.
 Uchwała Nr XXXVIII/217/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-03-20 08:51:37.
 Uchwała Nr XXXVIII/218/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-03-20 08:52:44.
 Uchwała Nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Ciepielów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-03-30 13:15:34.
 Uchwała Nr XXXIX/220/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-03-30 13:16:41.
 Uchwała Nr XXXIX/221/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-03-30 13:17:39.
 Uchwała Nr XXXIX/222/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-03-30 13:18:34.
 Uchwała Nr XL/223/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ciepielów za 2017 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:37:53.
 Uchwała Nr XL/224/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:39:02.
 Uchwała Nr XL/225/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:39:55.
 Uchwała Nr XL/226/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2018 na wyprzedzające finasowanie zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:40:44.
 Uchwała Nr XL/227/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:43:00.
 Uchwała Nr XL/228/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:44:33.
 Uchwała Nr XL/229/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji doraźnej do zbadania skargi na Wójta Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:45:44.
 Uchwała Nr XLI/235/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Ciepielów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-21 12:47:00.
 Uchwała Nr XLI/230/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:36:01.
 Uchwała Nr XLI/231/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:38:08.
 Uchwała Nr XLI/232/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:38:25.
 Uchwała Nr XLI/233/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2017 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:39:19.
 Uchwała Nr XLI/234/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:40:27.
 Uchwała Nr XLI/236/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:49:18.
 Uchwała Nr XLI/237/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/81/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:50:12.
 Uchwała Nr XLI/238/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/82/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:51:02.
 Uchwała Nr XLI/239/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:51:53.
 Uchwała Nr XLII/240/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:43:44.
 Uchwała Nr XLII/241/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:44:42.
 Uchwała Nr XLII/242/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie określenia warunków wynagrodzenia Wójta Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:45:33.
 Uchwała Nr XLIII/243/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:46:44 | Data modyfikacji: 2018-07-27 12:48:35.
 Uchwała Nr XLIII/244/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:49:30.
 Uchwała Nr XLIV/245/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:26:04.
  Uchwała Nr XLIV/246/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznania dotacji w ramach programu wymiany kotłów centralnego ogrzewania ze środków budżetowych Gminy Ciepielów – Czyste Powietrze”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:27:37.
 Uchwała Nr XLIV/247/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 - 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:28:57.
 Uchwała Nr XLIV/248/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:29:14.
 Uchwała Nr XLV/249/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Witosa w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-16 12:58:14.
 Uchwała Nr XLV/250/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-16 13:00:55.
 Uchwała Nr XLV/251/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-16 13:04:20.
 Uchwała Nr XLV/252/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia z Kierownikiem SPZOZ w Ciepielowie dotyczącej użyczenia przez Gminę Ciepielów nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr ewid. 681/4, 670/3, 671 położonej w miejscowości Ciepielów na cele statutowe SPZOZ w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-16 13:05:29.
 Uchwała Nr XLV/253/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-16 13:06:26.
 Uchwała Nr XLV/254/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-16 13:07:37.
 Uchwała Nr XLVI/255/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 października 2018 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-16 13:09:34.
 Uchwała Nr XLVI/256/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 października 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania w Gminie Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-16 13:10:29.
 Uchwała Nr XLVI/257/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 października 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-16 13:11:26.
 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:39:46.
 Uchwała Nr II/2/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:41:05.
 Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:41:53.
 Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji od Spraw Młodzieży, Kultury i Sportu Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:42:41.
 Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:45:04.
 Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:45:24.
 Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:46:17.
 Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie diet dla radnych Gminy Ciepielów na czas VIII kadencji 2018-2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:47:05.
 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie warunków wynagrodzenia Wójta Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:48:26.
 Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznego limitu na jazdy lokalne samochodem osobowym do celów służbowych przez Wójta Gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:50:12.
 Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2019 dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:51:33.
 Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 -2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:52:23.
 Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:53:18.
 Uchwała Nr IV/14/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:42:15.
 Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:45:16.
 Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dąbrowa

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:46:58.
 Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciepielów oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:47:54.
 Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:48:48.
 Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie lokalizacji budowy pomnika pamięci polskich rodzin zamordowanych przez Niemców w Starym Ciepielowie i Rekówce

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:51:52.
 Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:52:10.
 Uchwała Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:53:28 | Data modyfikacji: 2019-01-04 13:16:41.
 Uchwała Nr V/22/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwała Budżetowa

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:53:47.
 Uchwała Nr V/23/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:54:43.
 Uchwała Nr V/24/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na rok 2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:55:30.
 Uchwała Nr V/25/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Ciepielów na lata 2019 - 2023”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:56:24.
 Uchwała Nr V/26/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej dl osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:57:13.
 Uchwała Nr V/27/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do projektu szkoleniowego pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych Gminy Ciepielów”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:58:03.
 Uchwała Nr V/28/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:59:01.
Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:59:01
Opublikowane przez: Marcin Bielecki