> rok 2018

rok 2018

 Uchwała Nr XXXVII/212/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-02-14 13:10:26.
 Uchwała Nr XXXVII/213/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-02-14 13:11:35.
 Uchwała Nr XXXVIII/214/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-03-20 08:48:43.
 Uchwała Nr XXXVIII/215/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-03-20 08:49:37.
 Uchwała Nr XXXVIII/216/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Antoniów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-03-20 08:50:41.
 Uchwała Nr XXXVIII/217/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-03-20 08:51:37.
 Uchwała Nr XXXVIII/218/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-03-20 08:52:44.
 Uchwała Nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Ciepielów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-03-30 13:15:34.
 Uchwała Nr XXXIX/220/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-03-30 13:16:41.
 Uchwała Nr XXXIX/221/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-03-30 13:17:39.
 Uchwała Nr XXXIX/222/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-03-30 13:18:34.
 Uchwała Nr XL/223/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ciepielów za 2017 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-06-08 14:37:53.
 Uchwała Nr XL/224/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-06-08 14:39:02.
 Uchwała Nr XL/225/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-06-08 14:39:55.
 Uchwała Nr XL/226/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2018 na wyprzedzające finasowanie zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-06-08 14:40:44.
 Uchwała Nr XL/227/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-06-08 14:43:00.
 Uchwała Nr XL/228/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-06-08 14:44:33.
 Uchwała Nr XL/229/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji doraźnej do zbadania skargi na Wójta Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-06-08 14:45:44.
 Uchwała Nr XLI/235/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Ciepielów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-06-21 12:47:00.
 Uchwała Nr XLI/230/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-06-29 08:36:01.
 Uchwała Nr XLI/231/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-06-29 08:38:08.
 Uchwała Nr XLI/232/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-06-29 08:38:25.
 Uchwała Nr XLI/233/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2017 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-06-29 08:39:19.
 Uchwała Nr XLI/234/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-06-29 08:40:27.
 Uchwała Nr XLI/236/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-06-29 08:49:18.
 Uchwała Nr XLI/237/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/81/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-06-29 08:50:12.
 Uchwała Nr XLI/238/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/82/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-06-29 08:51:02.
 Uchwała Nr XLI/239/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-06-29 08:51:53.
 Uchwała Nr XLII/240/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-07-27 12:43:44.
 Uchwała Nr XLII/241/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-07-27 12:44:42.
 Uchwała Nr XLII/242/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie określenia warunków wynagrodzenia Wójta Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-07-27 12:45:33.
 Uchwała Nr XLIII/243/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-07-27 12:46:44
Zmodyfikowane przez: Marcin Bielecki | Data modyfikacji: 2018-07-27 12:48:35
 Uchwała Nr XLIII/244/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-07-27 12:49:30.
 Uchwała Nr XLIV/245/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-09-25 10:26:04.
  Uchwała Nr XLIV/246/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznania dotacji w ramach programu wymiany kotłów centralnego ogrzewania ze środków budżetowych Gminy Ciepielów – Czyste Powietrze”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-09-25 10:27:37.
 Uchwała Nr XLIV/247/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 - 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-09-25 10:28:57.
 Uchwała Nr XLIV/248/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2018-09-25 10:29:14.
Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:29:14
Opublikowane przez: Marcin Bielecki
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
Wójt Gminy
Artur Szewczyk
Kontakt:
Tel: 48-37-88-080
Fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl