Uchwała Nr XXX/163/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:35:49.
 Uchwała Nr XXX/164/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:36:56.
 Uchwała Nr XXX/165/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:37:40.
 Uchwała Nr XXX/166/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:38:45.
 Uchwała Nr XXX/167/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:39:43.
 Uchwała Nr XXX/168/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:40:37.
 Uchwała Nr XXX/169/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:41:35.
 Uchwała Nr XXX/170/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2017 r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:43:43.
 Uchwała Nr XXX/171/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:44:50.
 Uchwała Nr XXX/172/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:46:04.
 Uchwała Nr XXX/173/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Ciepielów jest organem prowadzącym

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:47:04.
 Uchwała Nr XXX/174/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów, które brane będą pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Ciepielów, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:51:21.
 Uchwała Nr XXX/175/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 10:31:07.
 Uchwała Nr XXX/176/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2017 – 2026

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 10:31:58.
 Uchwała Nr XXX/177/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 10:32:44.
 Uchwała Nr XXXI/178/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokali użytkowych na lokal mieszkalny

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-04-26 13:55:25.
 Uchwała Nr XXXI/179/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-04-26 13:56:36.
 Uchwała Nr XXXI/180/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ciepielów za 2016 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-04-26 13:57:26.
 Uchwała Nr XXXI/181/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej na ośmioletnią szkołę podstawową

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-04-26 13:59:12.
 Uchwała Nr XXXI/182/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. dr M. Papuzińskiego w Ciepielowie na ośmioletnią szkołę podstawową

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-04-26 13:59:28.
 Uchwała Nr XXXI/183/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2017-2026

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-04-26 14:00:17.
 Uchwała Nr XXXI/184/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-04-26 14:01:03.
 Uchwała Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:20:48.
 Uchwała Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:23:07.
 Uchwała Nr XXXII/187/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:23:24.
 Uchwała Nr XXXII/188/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2016 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:24:15.
 Uchwała Nr XXXII/189/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:26:01.
 Uchwała Nr XXXII/190/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Ciepielów w Antoniowie oraz dokonania zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:26:29.
 Uchwała Nr XXXII/191/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:27:16.
 Uchwała Nr XXXIII/192/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:44:06.
 Uchwała Nr XXXIII/193/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie likwidacji stołówki przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:44:52.
 Uchwała Nr XXXIII/194/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie utworzenia stołówki szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. dr M. Papuzińskiego w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:46:56.
 Uchwała Nr XXXIII/195/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:47:30.
 Uchwała Nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/90/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia statut Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:49:15.
 Uchwała Nr XXXIII/197/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2017 – 2026

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:49:39.
 Uchwała Nr XXXIII/198/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:51:26.
 Uchwała Nr XXXIV/199/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ciepielów, położonej w obrębie i gm. Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-11-14 08:31:50.
 Uchwała Nr XXXIV/200/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowym na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-11-14 08:32:37.
 Uchwała Nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-11-14 08:33:36.
 Uchwała Nr XXXV/202/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2018 dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-12-19 09:21:17.
 Uchwała Nr XXXV/203/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-12-19 09:23:56.
 Uchwała Nr XXXV/204/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/223/2002 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 maja 2002 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-12-19 09:24:31.
 Uchwała Nr XXXVI/205/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:16:16.
 Uchwała Budżetowa Gminy Ciepielów na rok 2018 Nr XXXVI/206/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:18:04.
 Uchwała Nr XXXVI/207/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:18:57.
 Uchwała Nr XXXVI/208/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:21:01.
 Uchwała Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokali użytkowych na lokal mieszkalny

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:21:19.
 Uchwała Nr XXXVI/210/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:23:08.
 Uchwała Nr XXXVI/211/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ciepielów, położonej w obrębie i gm. Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:23:28.
Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:23:28
Opublikowane przez: Marcin Bielecki