bip.ciepielow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.ciepielow.pl
Uchwały strona główna 
 Uchwała Nr XVI/96/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ciepielów lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:54:41.
 Uchwała Nr XVI/97/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:55:40.
 Uchwała Nr XVI/98/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:56:21.
 Uchwała Nr XVI/99/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:56:58.
 Uchwała Nr XVII/100/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ciepielów, tworzących nowe miejsca pracy.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-02-22 14:12:53.
 Uchwała Nr XVII/101/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-02-22 14:13:29.
 Uchwała Nr XVII/102/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zdjęcia ze stanu środka trwałego stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-02-22 14:14:11.
 Uchwała Nr XVII/103/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-02-22 14:14:42.
 Uchwała Nr XVII/104/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2012

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-02-22 14:15:08.
 Uchwała Nr XVII/105/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-02-22 14:15:34.
 Uchwała Nr XVII/106/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/80/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomani na rok 2012.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-02-22 14:16:13.
 Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-02-22 14:16:46.
 Uchwała Nr XVIII/108/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-04-10 09:07:13.
 Uchwała Nr XVIII/109/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały NR IX/63/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie określenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-04-10 09:07:58.
 Uchwała Nr XVIII/110/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IX/53/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-04-10 09:08:31.
 Uchwała Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciepielów na lata 2008 – 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-04-10 09:09:52.
 Uchwała Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-04-10 09:10:22.
 Uchwała Nr XIX/113/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:20:23.
 Uchwała Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:21:26.
 Uchwała Nr XIX/115/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:22:11.
 Uchwała Nr XX/116/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-07-04 12:05:54.
 Uchwała Nr XX/117/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-07-04 12:06:49.
 Uchwała Nr XX/118/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-07-04 12:07:35.
 Uchwała Nr XX/119/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2011 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-07-04 12:08:20.
 Uchwała Nr XX/120/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciepielowie realizację zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-07-04 12:09:04.
 Uchwała Nr XX/121/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-07-04 12:09:32.
 Uchwała Nr XXI/122/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:06:09.
 Uchwała Nr XXI/123/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:06:59.
 Uchwała Nr XXI/124/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:07:58.
 Uchwała Nr XXI/125/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie uchylenia mocy obowiązującej Uchwał Rady Gminy: Uchwały Nr X/67/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Lipskim dotyczącą użyczenia przez Gminę Ciepielów części nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr. ewid. 721/1 o pow. 1,26 ha, położonej w miejscowości Łaziska na cele Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Uchwały Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Lipskim dotyczącą użyczenia przez Gminę Ciepielów części nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr. ewid. 721/1 o pow. 0,21 ha, przyległej do budynku dworku, składającego się z 14 pomieszczeń o powierzchni ogólnej 183.28m2, położonej w miejscowości Łaziska na cele Środowiskowego Domu Samopomocy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:08:38.
 Uchwała Nr XXI/126/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Lipskim dotyczącą użyczenia przez Gminę Ciepielów części nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr. ewid. 721/1 o pow. 1,26 ha, położonej w miejscowości Łaziska na cele Środowiskowego Domu Samopomocy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:09:19.
 Uchwała Nr XXI/127/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2012 na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:09:49.
 Uchwała Nr XXI/128/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2012 na zadanie inwestycyjne „Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:10:48.
 Uchwała Nr XXI/129/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:11:33.
 Uchwała Nr XXI/130/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:12:08.
 Uchwała intencyjna Nr XXII/131/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz wniesienia wkładu własnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-09-10 10:41:44.
 Uchwała Nr XXII/132/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów w roku szkolnym 2012/2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-09-10 10:44:01.
 Uchwała Nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 17 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Ciepielów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:55:38.
 Uchwała Nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 17 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Ciepielów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:56:08.
 Uchwała Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 17 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ciepielów do realizacji projektu pn. "Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych" w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:56:43.
 Uchwała Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 17 września 2012 roku w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:57:06.
 Uchwała Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi lipskiemu na realizację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zadania: "Przebudowa ( modernizacja) drogi powiatowej nr 1941W Ciepielów - Świesielice - Tymienica na odcinku Ciepielów - Rekówka z segregacją ruchu i zapewnieniem bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu w km 0+000 do 2+500, dł. odcinka 2500 mb”.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-11-19 13:38:33.
 Uchwała Nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-11-19 13:40:33.
 Uchwała Nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-11-19 13:41:24.
 Uchwała Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 października 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-11-19 13:42:26.
 Uchwała Nr XXV/141/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-12-10 12:47:55.
 Uchwała Nr XXV/142/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-12-10 12:50:00.
 Uchwała Nr XXVI/143/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-12-10 12:50:59.
 Uchwała Nr XXVI/144/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-12-10 12:51:45.
 Uchwała Budżetowa na rok 2013 Nr XXVII/145/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:45:34.
 Uchwała Nr XXVII/146/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:46:47.
 Uchwała Nr XXVII/147/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:47:30.
 Uchwała Nr XXVII/148/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie określenia częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:48:02.
 Uchwała Nr XXVII/149/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:49:16.
 Uchwała Nr XXVII/150/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciepielów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:50:07.
 Uchwała Nr XXVII/151/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:50:46.
 Uchwała Nr XXVII/152/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na rok 2013.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:51:22.
 Uchwała Nr XXVII/153/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli, dla których Gmina Ciepielów jest organem prowadzącym.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:52:02.
 Uchwała Nr XXVII/154/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ciepielów do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:52:38.
 Uchwała Nr XXVII/155/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów w latach 2013-2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:54:26.
 Uchwała Nr XXVII/156/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:55:18.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
   rok 2023
Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:55:18
Opublikowane przez: Marcin Bielecki
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ciepielow.pl