bip.ciepielow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.ciepielow.pl
Uchwały strona główna 
 Uchwała Nr XXXIII/174/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – tytuł projektu "Nauka drogą do sukcesu"

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-02-11 11:19:50.
 Uchwała Nr XXXIII/175/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-02-11 11:26:46.
 Uchwała Nr XXXIII/176/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-02-11 11:27:16.
 Uchwała Nr XXXIII/177/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-02-11 11:27:39.
 Uchwała Nr XXXIII/178/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-02-11 11:28:12.
 Uchwała Nr XXXIII/179/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie planów pracy Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-02-11 11:28:54.
 Uchwała Nr XXXIII/180/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie planów pracy Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-02-11 11:29:24.
 Uchwała Nr XXXIV\181\2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/98/2008 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-03-16 10:10:32.
 Uchwała Nr XXXIV\182\2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-03-16 10:11:28.
 UCHWAŁA Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-03-16 10:12:18.
 UCHWAŁA Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-03-16 10:13:52.
 Uchwała Nr XXXV/185/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-03-29 11:01:02.
 Uchwała Nr XXXV/186/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłtne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa - Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-03-29 11:03:04.

Uchwała Nr XXXVI/187/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy ciepielów

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-04-21 09:23:12 | Data modyfikacji: 2010-04-22 09:13:45.
 Uchwała Nr XXXVI/188/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok - rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-04-22 09:10:09.
 Uchwała Nr XXXVI/189/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2009 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-04-22 09:11:02.
 Uchwała Nr XXXVI/190/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie zmina w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-04-22 09:11:57.
 Uchwała Nr XXXVII/191/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 06 maja 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-05-14 14:40:05 | Data modyfikacji: 2010-05-18 12:33:38.
 Uchwała Nr XXXVIII/192/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-06-09 11:02:53.
 Uchwała Nr XXXVIII/193/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-06-09 11:09:10.
 Uchwała intencyjna Nr XXXVIII/194/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz wniesienia wkładu własnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-06-09 11:16:56.
 Uchwała Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z I półrocze roku budżetowego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-08-18 09:15:31.
 Uchwała Nr XXXIX/196/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-08-18 09:16:36.
 Uchwała Nr XXXIX/197/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-08-18 09:17:35.
 Uchwała Nr XXXIX/198/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/94/2008 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie pomocy społecznej osobom uprawnionym do alimentów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-08-18 09:18:53.
 Uchwała Nr XXXIX/199/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-08-18 09:20:05.
``
 Uchwała Nr XL/200/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/146/2009 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-08-18 09:37:03 | Data modyfikacji: 2010-08-18 09:42:23.
 Uchwała Nr XLI/201/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-10-15 10:22:48.
 Uchwała Nr XLI/202/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów w roku szkolnym 2010/2011

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-10-15 10:25:20.
 Uchwała Nr XLI/203/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010-2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-10-15 10:48:06.
 Uchwała Nr XLI/204/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW 2007-2013 działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na zadanie "Budowa stacji uzdatniana wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów" - z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-10-15 10:49:02.
 Uchwała Nr XLI/205/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010 na zadanie "Budowa stacji uzdatniana wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów"

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-10-15 10:49:52.
 Uchwała Nr XLI/206/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-10-15 10:50:52.
 Uchwała Nr XLII/207/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 08 października 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi lipskiemu na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 1909W Ciepielów- Łaziska- Wierzchowiska na odcinku Ciepielów – Rafałów w km 0+000 do 5 + 350 na długości 5350 mb.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-06 09:19:34.
 Uchwała Nr XLII/208/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 08 października 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-06 09:21:39.
 Uchwała Nr XLIII/209/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ciepielów na lata 2010-2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-06 09:22:55.
 Uchwała Nr XLIII/210/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-06 09:24:44.
 Uchwała Nr XLIII/211/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-06 09:26:19.
 Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-14 11:44:46.
 Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-14 11:45:34.
 Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-14 11:46:04.
 Uchwała Nr I/4/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-14 11:46:47.
 Uchwała Nr I/5/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-14 11:47:22.
 Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-14 11:48:09.
 Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/97/2008 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-21 09:32:34.
 Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/2007 Rady Gminy Ciepielów z dnia 24 października 2007 roku w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Gminy Ciepielów do Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-21 09:33:43.
 Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-21 09:41:28.
 Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-21 09:42:41.
 Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-21 09:43:12.
 Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-21 09:44:53.
 Uchwała Nr IV/13/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-01-11 09:39:39.
 Uchwała Budżetowa na rok 2011 Rady Gminy w Ciepielowie Nr IV/14/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-01-11 09:41:09.
 Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-01-11 09:42:29.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
   rok 2023
Data wprowadzenia: 2011-01-11 09:42:29
Opublikowane przez: Marcin Bielecki
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ciepielow.pl