bip.ciepielow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.ciepielow.pl
Uchwały strona główna 
 Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-02-21 09:13:29.
 Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienie wójta gminy do zawarcia umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług oraz w innych powiązanych z nim postępowaniach

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-02-21 09:14:56.
 Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2019-2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-02-21 09:16:12.
 Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-02-21 09:17:21.
 UCHWAŁA Nr VII/33/2019 RADY GMINY W CIEPIELOWIE z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-03-21 11:49:54.
 Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ciepielów na lata 2019-2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-03-21 11:51:17.
 UCHWAŁA NR VII/35/2019 RADY GMINY W CIEPIELOWIE z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-03-21 11:53:01.
 Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2019 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-03-21 11:54:36.
 Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi lipskiemu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Kowalków-Sienno-Sarnówek na odc. Od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą wojewódzką 747 w km od 11+653 do 18+623 dł. odcinka 6970 mb."

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-03-21 11:56:42.
 Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 NR V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-03-21 11:57:59.
 UCHWAŁA NR VIII/39/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-04-17 09:00:09.
 Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-04-17 09:01:59.
 UCHWAŁA NR VIII/41/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ciepielów na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-04-17 09:03:22.
 UCHWAŁA NR VIII/42/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 NR V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-04-17 09:05:14.
 Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia woli w ramach współpracy z Powiatem lipskim na wspólne wykonanie zadania inwestycyjnego budowy dróg powiatowych w roku 2019 pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1906W Czerwona – Ciepielów na odcinku Ciepielów – Wielgie o długości 5090mb oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1908W Wielgie – Łaziska – Gołębiów na odcinku Wielgie – Rafałów długości 6360mb.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-04-17 09:06:37.
 Uchwała Nr IX/44/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:00:56.
 Uchwała Nr IX/45/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ciepielów za rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:02:16.
 Uchwała Nr IX/46/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia poprawionego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:03:28.
 Uchwała Nr IX/47/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2019 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:04:58.
 Uchwała Nr IX/48/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:06:14.
 UCHWAŁA NR X/49/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ciepielów wotum zaufania

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:33:46.
 UCHWAŁA NR X/50/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:35:09.
 UCHWAŁA NR X/51/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:36:16.
 UCHWAŁA NR X/52/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:37:20.
 UCHWAŁA NR X/53/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2018 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:40:19.
 UCHWAŁA NR X/54/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ciepielów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:41:13.
 UCHWAŁA NR X/55/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:43:30.
 UCHWAŁA NR X/56/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciepielów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:43:51.
 UCHWAŁA NR X/57/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych gminy Ciepielów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:45:06.
 UCHWAŁA NR X/58/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2019-2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:48:06.
 UCHWAŁA NR X/59/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:48:23.
 UCHWAŁA NR X/60/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi lipskiemu na realizację zadania bieżącego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4520 Kroczów Mniejszy – Pcin w km 3+685 do 5+085 długości 1400 mb”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:49:24.
 UCHWAŁA NR X/61/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Anusin

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:50:29.
 UCHWAŁA Nr XI/62/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-08-07 11:34:17.
 UCHWAŁA NR XI/63/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu użytkowego na lokal mieszkalny

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-08-07 11:35:23.
 UCHWAŁA NR XI/64/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-08-07 11:36:37.
 UCHWAŁA NR XI/65/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-08-07 11:37:41.
 UCHWAŁA NR XI/66/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-08-07 11:40:24.
 UCHWAŁA Nr XII/67/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-09-06 12:36:53.
 UCHWAŁA Nr XII/68/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-09-06 12:38:31.
 UCHWAŁA Nr XII/69/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2019-2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-09-06 12:39:46.
 UCHWAŁA Nr XII/70/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-09-06 12:40:57.
 UCHWAŁA Nr XIII/71/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-10-31 12:15:22.
 UCHWAŁA Nr XIII/72/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-10-31 12:17:22.
 UCHWAŁA Nr XIII/73/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2019-2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-10-31 12:18:53.
  UCHWAŁA Nr XIII/74/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-10-31 12:20:27.
 UCHWAŁA Nr XIV/75/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Ciepielów 2020-2025

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:13:59.
 UCHWAŁA Nr XIV/76/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Ciepielów 2020-2025

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:16:04.
 UCHWAŁA Nr XIV/77/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:17:31.
 UCHWAŁA Nr XIV/78/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciepielów oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:20:28.
 UCHWAŁA Nr XIV/79/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:20:58.
 UCHWAŁA Nr XIV/80/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:22:22.
 UCHWAŁA Nr XIV/81/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2020 dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:24:59.
 UCHWAŁA Nr XIV/82/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:25:17.
 UCHWAŁA Nr XIV/83/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Gminy Ciepielów do Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:26:32.
 UCHWAŁA Nr XIV/84/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:27:50.
 UCHWAŁA Nr XIV/85/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:29:03.
 UCHWAŁA Nr XV/86/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2019-2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-17 14:05:50.
 UCHWAŁA Nr XV/87/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-17 14:38:01.
 UCHWAŁA Nr XVI/88/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr XIV/80/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-08 11:54:34.
 UCHWAŁA Nr XVI/89/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/75/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Ciepielów 2020-2025

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-08 11:55:49.
 UCHWAŁA Nr XVI/90/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/76/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Ciepielów 2020-2025

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-08 11:58:43.
 UCHWAŁA Nr XVI/91/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2019-2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-08 12:01:10.
 UCHWAŁA Nr XVI/92/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-08 12:01:30.
 UCHWAŁA Nr XVII/93/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2020 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-09 07:48:48.
 UCHWAŁA Nr XVII/94/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Ciepielów na rok 2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-09 07:50:09.
 UCHWAŁA Nr XVII/95/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-09 07:51:31.
 UCHWAŁA Nr XVII/96/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia ze Wspólnotą Mieszkaniową Batalionów Chłopskich 3 i Wspólnotą Mieszkaniową Batalionów Chłopskich 5 dotyczącej użyczenia przez Gminę Ciepielów nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr. ewid. 681/3, nr inwen. UG I/20 położonej w miejscowości Ciepielów na cele ogrzewania mieszkań wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-09 07:52:56.
 UCHWAŁA Nr XVII/97/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-09 07:54:09.
 UCHWAŁA Nr XVII/98/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ciepielów, w roku szkolnym 2019/2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-09 07:55:23.
 UCHWAŁA Nr XVII/99/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinasowanie jest przyznawane w 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-09 07:56:40.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
   rok 2023
Data wprowadzenia: 2020-01-09 07:56:40
Opublikowane przez: Marcin Bielecki
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ciepielow.pl