bip.ciepielow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.ciepielow.pl
Uchwały strona główna 
 Uchwała Nr XXXVII/212/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:10:26.
 Uchwała Nr XXXVII/213/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:11:35.
 Uchwała Nr XXXVIII/214/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-03-20 08:48:43.
 Uchwała Nr XXXVIII/215/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-03-20 08:49:37.
 Uchwała Nr XXXVIII/216/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Antoniów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-03-20 08:50:41.
 Uchwała Nr XXXVIII/217/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-03-20 08:51:37.
 Uchwała Nr XXXVIII/218/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-03-20 08:52:44.
 Uchwała Nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Ciepielów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-03-30 13:15:34.
 Uchwała Nr XXXIX/220/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-03-30 13:16:41.
 Uchwała Nr XXXIX/221/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-03-30 13:17:39.
 Uchwała Nr XXXIX/222/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-03-30 13:18:34.
 Uchwała Nr XL/223/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ciepielów za 2017 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:37:53.
 Uchwała Nr XL/224/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:39:02.
 Uchwała Nr XL/225/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:39:55.
 Uchwała Nr XL/226/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2018 na wyprzedzające finasowanie zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:40:44.
 Uchwała Nr XL/227/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:43:00.
 Uchwała Nr XL/228/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:44:33.
 Uchwała Nr XL/229/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji doraźnej do zbadania skargi na Wójta Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:45:44.
 Uchwała Nr XLI/235/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Ciepielów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-21 12:47:00.
 Uchwała Nr XLI/230/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:36:01.
 Uchwała Nr XLI/231/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:38:08.
 Uchwała Nr XLI/232/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:38:25.
 Uchwała Nr XLI/233/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2017 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:39:19.
 Uchwała Nr XLI/234/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:40:27.
 Uchwała Nr XLI/236/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:49:18.
 Uchwała Nr XLI/237/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/81/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:50:12.
 Uchwała Nr XLI/238/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/82/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:51:02.
 Uchwała Nr XLI/239/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:51:53.
 Uchwała Nr XLII/240/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:43:44.
 Uchwała Nr XLII/241/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:44:42.
 Uchwała Nr XLII/242/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie określenia warunków wynagrodzenia Wójta Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:45:33.
 Uchwała Nr XLIII/243/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:46:44 | Data modyfikacji: 2018-07-27 12:48:35.
 Uchwała Nr XLIII/244/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:49:30.
 Uchwała Nr XLIV/245/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:26:04.
  Uchwała Nr XLIV/246/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznania dotacji w ramach programu wymiany kotłów centralnego ogrzewania ze środków budżetowych Gminy Ciepielów – Czyste Powietrze”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:27:37.
 Uchwała Nr XLIV/247/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 - 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:28:57.
 Uchwała Nr XLIV/248/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:29:14.
 Uchwała Nr XLV/249/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Witosa w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-16 12:58:14.
 Uchwała Nr XLV/250/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-16 13:00:55.
 Uchwała Nr XLV/251/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-16 13:04:20.
 Uchwała Nr XLV/252/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia z Kierownikiem SPZOZ w Ciepielowie dotyczącej użyczenia przez Gminę Ciepielów nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr ewid. 681/4, 670/3, 671 położonej w miejscowości Ciepielów na cele statutowe SPZOZ w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-16 13:05:29.
 Uchwała Nr XLV/253/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-16 13:06:26.
 Uchwała Nr XLV/254/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-16 13:07:37.
 Uchwała Nr XLVI/255/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 października 2018 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-16 13:09:34.
 Uchwała Nr XLVI/256/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 października 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania w Gminie Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-16 13:10:29.
 Uchwała Nr XLVI/257/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 października 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-16 13:11:26.
 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:39:46.
 Uchwała Nr II/2/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:41:05.
 Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:41:53.
 Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji od Spraw Młodzieży, Kultury i Sportu Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:42:41.
 Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:45:04.
 Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:45:24.
 Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:46:17.
 Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie diet dla radnych Gminy Ciepielów na czas VIII kadencji 2018-2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:47:05.
 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie warunków wynagrodzenia Wójta Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:48:26.
 Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznego limitu na jazdy lokalne samochodem osobowym do celów służbowych przez Wójta Gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:50:12.
 Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2019 dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:51:33.
 Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 -2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:52:23.
 Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:53:18.
 Uchwała Nr IV/14/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:42:15.
 Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:45:16.
 Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dąbrowa

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:46:58.
 Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciepielów oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:47:54.
 Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:48:48.
 Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie lokalizacji budowy pomnika pamięci polskich rodzin zamordowanych przez Niemców w Starym Ciepielowie i Rekówce

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:51:52.
 Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:52:10.
 Uchwała Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:53:28 | Data modyfikacji: 2019-01-04 13:16:41.
 Uchwała Nr V/22/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwała Budżetowa

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:53:47.
 Uchwała Nr V/23/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:54:43.
 Uchwała Nr V/24/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na rok 2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:55:30.
 Uchwała Nr V/25/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Ciepielów na lata 2019 - 2023”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:56:24.
 Uchwała Nr V/26/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej dl osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:57:13.
 Uchwała Nr V/27/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do projektu szkoleniowego pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych Gminy Ciepielów”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:58:03.
 Uchwała Nr V/28/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:59:01.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
   rok 2023
Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:59:01
Opublikowane przez: Marcin Bielecki
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ciepielow.pl