bip.ciepielow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.ciepielow.pl
Uchwały strona główna 
 Uchwała Nr XXX/163/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:35:49.
 Uchwała Nr XXX/164/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:36:56.
 Uchwała Nr XXX/165/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:37:40.
 Uchwała Nr XXX/166/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:38:45.
 Uchwała Nr XXX/167/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:39:43.
 Uchwała Nr XXX/168/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:40:37.
 Uchwała Nr XXX/169/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:41:35.
 Uchwała Nr XXX/170/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2017 r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:43:43.
 Uchwała Nr XXX/171/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:44:50.
 Uchwała Nr XXX/172/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:46:04.
 Uchwała Nr XXX/173/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Ciepielów jest organem prowadzącym

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:47:04.
 Uchwała Nr XXX/174/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów, które brane będą pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Ciepielów, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:51:21.
 Uchwała Nr XXX/175/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 10:31:07.
 Uchwała Nr XXX/176/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2017 – 2026

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 10:31:58.
 Uchwała Nr XXX/177/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 10:32:44.
 Uchwała Nr XXXI/178/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokali użytkowych na lokal mieszkalny

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-04-26 13:55:25.
 Uchwała Nr XXXI/179/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-04-26 13:56:36.
 Uchwała Nr XXXI/180/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ciepielów za 2016 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-04-26 13:57:26.
 Uchwała Nr XXXI/181/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej na ośmioletnią szkołę podstawową

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-04-26 13:59:12.
 Uchwała Nr XXXI/182/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. dr M. Papuzińskiego w Ciepielowie na ośmioletnią szkołę podstawową

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-04-26 13:59:28.
 Uchwała Nr XXXI/183/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2017-2026

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-04-26 14:00:17.
 Uchwała Nr XXXI/184/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-04-26 14:01:03.
 Uchwała Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:20:48.
 Uchwała Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:23:07.
 Uchwała Nr XXXII/187/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:23:24.
 Uchwała Nr XXXII/188/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2016 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:24:15.
 Uchwała Nr XXXII/189/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:26:01.
 Uchwała Nr XXXII/190/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Ciepielów w Antoniowie oraz dokonania zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:26:29.
 Uchwała Nr XXXII/191/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:27:16.
 Uchwała Nr XXXIII/192/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:44:06.
 Uchwała Nr XXXIII/193/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie likwidacji stołówki przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:44:52.
 Uchwała Nr XXXIII/194/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie utworzenia stołówki szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. dr M. Papuzińskiego w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:46:56.
 Uchwała Nr XXXIII/195/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:47:30.
 Uchwała Nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/90/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia statut Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:49:15.
 Uchwała Nr XXXIII/197/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2017 – 2026

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:49:39.
 Uchwała Nr XXXIII/198/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:51:26.
 Uchwała Nr XXXIV/199/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ciepielów, położonej w obrębie i gm. Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-11-14 08:31:50.
 Uchwała Nr XXXIV/200/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowym na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-11-14 08:32:37.
 Uchwała Nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-11-14 08:33:36.
 Uchwała Nr XXXV/202/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2018 dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-12-19 09:21:17.
 Uchwała Nr XXXV/203/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-12-19 09:23:56.
 Uchwała Nr XXXV/204/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/223/2002 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 maja 2002 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-12-19 09:24:31.
 Uchwała Nr XXXVI/205/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:16:16.
 Uchwała Budżetowa Gminy Ciepielów na rok 2018 Nr XXXVI/206/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:18:04.
 Uchwała Nr XXXVI/207/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:18:57.
 Uchwała Nr XXXVI/208/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:21:01.
 Uchwała Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokali użytkowych na lokal mieszkalny

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:21:19.
 Uchwała Nr XXXVI/210/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:23:08.
 Uchwała Nr XXXVI/211/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ciepielów, położonej w obrębie i gm. Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:23:28.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:23:28
Opublikowane przez: Marcin Bielecki
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ciepielow.pl