Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ciepielów  www.ciepielow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wykaz kont bankowych
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Pożytek publiczny
Raport o stanie gminy
Sprawozdania
Budżet
Plan Postepowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Regulamin naboru
Ogłoszenia
Wybory i referenda
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2014 strona główna 

rok 2014
 Uchwała Nr XL/210/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 13:52:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XL/211/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 13:54:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XL/212/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 13:55:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XL/213/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 13:55:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XL/214/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 13:56:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XL/215/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi lipskiemu na realizację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, na zadanie "Przebudowa ( modernizacja) drogi powiatowej nr 1941W Ciepielów - Świesielice - Tymienica na odcinku Ciepielów - Rekówka z segregacją ruchu i zapewnieniem bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu w km 0+000 do 2+500, dł. odcinka 2500 mb”
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 13:57:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XL/216/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 13:57:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/217/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 13:09:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/218/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2015
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 13:09:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/219/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 13:11:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/220/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 13:12:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/221/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 13:12:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/222/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 13:13:32, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/223/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 13:14:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/224/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 13:15:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/225/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 13:15:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/226/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 13:16:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/227/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-099/13 pn. „W nauce sukces” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 13:17:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/228/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia wójta gminy do zawarcia umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego w postepowaniach o zwrot podatku od towarów i usług oraz w innych powiązanych z nimi postępowaniach
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 13:21:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/229/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 13:22:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/230/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2021
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 13:22:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLII/231/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ciepielów za 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-06-03 13:03:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLII/232/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/99/2008 Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej
Data wprowadzenia informacji 2014-06-03 13:04:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLII/233/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-03 13:05:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLII/234/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021
Data wprowadzenia informacji 2014-06-03 13:05:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIII/235/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-07-30 14:14:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIII/236/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-07-30 14:15:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIII/237/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2014-07-30 14:15:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIII/238/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-07-30 14:16:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIII/239/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-100/13 pn. „Nauka drogą do szczęścia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Data wprowadzenia informacji 2014-07-30 14:16:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIII/240/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Data wprowadzenia informacji 2014-07-30 14:17:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIII/241/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2014-07-30 14:18:13, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIII/242/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-30 14:18:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIII/243/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021
Data wprowadzenia informacji 2014-07-30 14:19:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIV/244/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/133/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Ciepielów na obwody do głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2014-09-11 12:19:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIV/245/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-09-11 12:20:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIV/246/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021
Data wprowadzenia informacji 2014-09-11 12:21:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLV/247/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 października 2014 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:11:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLV/248/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 października 2014 roku w sprawie trybu prac na projektem Uchwały Budżetowej
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:12:32, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLV/249/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 października 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2014 – 2032 dla Gminy Ciepielów”
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:13:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLVI/250/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zgody na udzielenie z budżetu Gminy Ciepielów pomocy finansowej
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:14:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLVI/251/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:14:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:16:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:17:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:18:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:18:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr I/5/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:19:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr I/6/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do spraw wprowadzenia na terenie gminy Ciepielów funduszu sołeckiego
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:20:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr I/7/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do opracowania Statutu i Regulaminu Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:20:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr I/8/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie diet dla radnych Gminy Ciepielów na czas VII Kadencji 2014 – 2018
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:21:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr I/9/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:22:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr I/10/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia miesięcznego limitu na jazdy lokalne samochodem osobowym do celów służbowych przez Wójta Gminy
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:23:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla celów podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:24:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:24:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:25:13, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:25:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie planów pracy doraźnych Komisji Rady Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:26:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:27:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:27:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr II/18/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:28:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2021
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:30:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Budżetowa na rok 2015 Rady Gminy w Ciepielowie Nr III/20/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:30:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr III/21/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:31:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr III/22/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Ciepielów do Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:32:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr III/23/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:32:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
wersja do druku