Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ciepielów  www.ciepielow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wykaz kont bankowych
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Pożytek publiczny
Raport o stanie gminy
Sprawozdania
Budżet
Plan Postepowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Regulamin naboru
Ogłoszenia
Wybory i referenda
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2010 strona główna 

rok 2010
 Uchwała Nr XXXIII/174/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – tytuł projektu "Nauka drogą do sukcesu"
Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 11:19:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIII/175/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 11:26:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIII/176/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 11:27:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIII/177/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 11:27:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIII/178/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 11:28:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIII/179/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie planów pracy Rady Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 11:28:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIII/180/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie planów pracy Rady Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 11:29:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIV\181\2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/98/2008 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-16 10:10:32, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIV\182\2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie funduszu sołeckiego
Data wprowadzenia informacji 2010-03-16 10:11:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 UCHWAŁA Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2010-03-16 10:12:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 UCHWAŁA Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-03-16 10:13:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXV/185/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-03-29 11:01:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXV/186/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłtne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa - Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
Data wprowadzenia informacji 2010-03-29 11:03:04, wprowadzający: Marcin Bielecki

Uchwała Nr XXXVI/187/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy ciepielów

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-21 09:23:12 Informację zaktualizowano 2010-04-22 09:13:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVI/188/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok - rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 09:10:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVI/189/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 09:11:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVI/190/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie zmina w uchwale budżetowej na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 09:11:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVII/191/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 06 maja 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-05-14 14:40:05 Informację zaktualizowano 2010-05-18 12:33:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVIII/192/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-06-09 11:02:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVIII/193/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-06-09 11:09:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała intencyjna Nr XXXVIII/194/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz wniesienia wkładu własnego
Data wprowadzenia informacji 2010-06-09 11:16:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z I półrocze roku budżetowego
Data wprowadzenia informacji 2010-08-18 09:15:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIX/196/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Data wprowadzenia informacji 2010-08-18 09:16:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIX/197/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2010-08-18 09:17:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIX/198/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/94/2008 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie pomocy społecznej osobom uprawnionym do alimentów
Data wprowadzenia informacji 2010-08-18 09:18:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIX/199/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-08-18 09:20:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
``
 Uchwała Nr XL/200/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/146/2009 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2010-08-18 09:37:03 Informację zaktualizowano 2010-08-18 09:42:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/201/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
Data wprowadzenia informacji 2010-10-15 10:22:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/202/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów w roku szkolnym 2010/2011
Data wprowadzenia informacji 2010-10-15 10:25:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/203/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010-2015
Data wprowadzenia informacji 2010-10-15 10:48:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/204/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW 2007-2013 działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na zadanie "Budowa stacji uzdatniana wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów" - z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2010-10-15 10:49:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/205/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010 na zadanie "Budowa stacji uzdatniana wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów"
Data wprowadzenia informacji 2010-10-15 10:49:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/206/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-10-15 10:50:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLII/207/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 08 października 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi lipskiemu na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 1909W Ciepielów- Łaziska- Wierzchowiska na odcinku Ciepielów – Rafałów w km 0+000 do 5 + 350 na długości 5350 mb.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 09:19:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLII/208/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 08 października 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 09:21:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIII/209/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ciepielów na lata 2010-2015
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 09:22:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIII/210/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 09:24:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIII/211/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 09:26:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 11:44:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 11:45:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 11:46:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr I/4/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 11:46:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr I/5/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 11:47:22, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 11:48:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/97/2008 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2010-12-21 09:32:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/2007 Rady Gminy Ciepielów z dnia 24 października 2007 roku w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Gminy Ciepielów do Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką
Data wprowadzenia informacji 2010-12-21 09:33:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-12-21 09:41:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie funduszu sołeckiego
Data wprowadzenia informacji 2010-12-21 09:42:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
Data wprowadzenia informacji 2010-12-21 09:43:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-12-21 09:44:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IV/13/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2021
Data wprowadzenia informacji 2011-01-11 09:39:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Budżetowa na rok 2011 Rady Gminy w Ciepielowie Nr IV/14/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-01-11 09:41:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2011-01-11 09:42:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
wersja do druku