Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ciepielów  www.ciepielow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wykaz kont bankowych
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Pożytek publiczny
Raport o stanie gminy
Sprawozdania
Budżet
Plan Postepowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Regulamin naboru
Ogłoszenia
Wybory i referenda
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2017 strona główna 

rok 2017
 Uchwała Nr XXX/163/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2017-03-13 09:35:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXX/164/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2017-03-13 09:36:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXX/165/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2017-03-13 09:37:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXX/166/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2018
Data wprowadzenia informacji 2017-03-13 09:38:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXX/167/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2017-03-13 09:39:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXX/168/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
Data wprowadzenia informacji 2017-03-13 09:40:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXX/169/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
Data wprowadzenia informacji 2017-03-13 09:41:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXX/170/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2017 r
Data wprowadzenia informacji 2017-03-13 09:43:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXX/171/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2022
Data wprowadzenia informacji 2017-03-13 09:44:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXX/172/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2017-03-13 09:46:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXX/173/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Ciepielów jest organem prowadzącym
Data wprowadzenia informacji 2017-03-13 09:47:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXX/174/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów, które brane będą pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Ciepielów, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Data wprowadzenia informacji 2017-03-13 09:51:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXX/175/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2017-03-13 10:31:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXX/176/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2017 – 2026
Data wprowadzenia informacji 2017-03-13 10:31:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXX/177/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2017-03-13 10:32:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXI/178/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokali użytkowych na lokal mieszkalny
Data wprowadzenia informacji 2017-04-26 13:55:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXI/179/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2017-04-26 13:56:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXI/180/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ciepielów za 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-04-26 13:57:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXI/181/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej na ośmioletnią szkołę podstawową
Data wprowadzenia informacji 2017-04-26 13:59:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXI/182/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. dr M. Papuzińskiego w Ciepielowie na ośmioletnią szkołę podstawową
Data wprowadzenia informacji 2017-04-26 13:59:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXI/183/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2017-2026
Data wprowadzenia informacji 2017-04-26 14:00:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXI/184/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2017-04-26 14:01:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-07-26 13:20:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-07-26 13:23:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXII/187/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2017-07-26 13:23:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXII/188/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-07-26 13:24:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXII/189/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2017-07-26 13:26:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXII/190/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Ciepielów w Antoniowie oraz dokonania zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2017-07-26 13:26:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXII/191/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2017-07-26 13:27:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIII/192/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
Data wprowadzenia informacji 2017-09-21 08:44:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIII/193/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie likwidacji stołówki przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2017-09-21 08:44:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIII/194/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie utworzenia stołówki szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. dr M. Papuzińskiego w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2017-09-21 08:46:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIII/195/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2017-09-21 08:47:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/90/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia statut Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2017-09-21 08:49:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIII/197/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2017 – 2026
Data wprowadzenia informacji 2017-09-21 08:49:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIII/198/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-21 08:51:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIV/199/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ciepielów, położonej w obrębie i gm. Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2017-11-14 08:31:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIV/200/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowym na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2017-11-14 08:32:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-14 08:33:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXV/202/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2018 dla celów podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2017-12-19 09:21:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXV/203/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2017-12-19 09:23:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXV/204/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/223/2002 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 maja 2002 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
Data wprowadzenia informacji 2017-12-19 09:24:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVI/205/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2027
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 13:16:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Budżetowa Gminy Ciepielów na rok 2018 Nr XXXVI/206/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 13:18:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVI/207/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 13:18:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVI/208/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 13:21:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokali użytkowych na lokal mieszkalny
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 13:21:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVI/210/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 13:23:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVI/211/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ciepielów, położonej w obrębie i gm. Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 13:23:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
wersja do druku