bip.ciepielow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Ciepielów www.ciepielow.pl
Uchwały strona główna 

rok 2016
 Uchwała Nr XVII/100/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Ciepielów jest organem prowadzącym
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 12:59:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVII/101/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie w określenia kryteriów, które brane będą pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Ciepielów, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 13:00:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVIII/102/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 13:01:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVIII/103/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do Spraw Młodzieży, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 13:01:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVIII/104/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 13:02:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVIII/105/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchylenia mocy obowiązującej Uchwały Nr 1/7/2014 Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie powołania Komisji do opracowania Statutu i Regulaminu Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 13:03:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVIII/106/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchylenia mocy obowiązującej Uchwały Nr 1/6/2014 Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie powołania Komisji do spraw wprowadzenia na terenie gminy Ciepielów funduszu sołeckiego
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 13:03:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVIII/107/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2017
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 13:04:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVIII/108/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokali użytkowych na lokal mieszkalny
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 13:05:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVIII/109/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 13:17:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVIII/110/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 13:17:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVIII/111/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 13:18:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/172/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w zespole szkół i szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 13:19:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVIII/113/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 13:20:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 13:20:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 13:21:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIX/116/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 13:23:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIX/117/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 13:24:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIX/118/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2016 - 2026
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 13:26:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XX/119/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPMA.10.01.04-14-2951/15 pn. „Nowe przedszkole - nowe możliwości dzieci z Gminy Ciepielów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 11:41:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XX/120/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 11:41:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XX/121/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. przeprowadzenia negocjacji ws. zakupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 11:42:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXI/122/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Ciepielów w Antoniowie oraz zamiaru dokonania zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 12:51:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXI/123/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 12:54:46 Informację zaktualizowano 2016-07-05 12:58:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXI/124/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 13:00:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXI/125/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ciepielów za 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 13:01:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXI/126/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 13:02:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXII/127/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 13:40:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXII/128/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 13:41:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXII/129/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 13:41:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXII/130/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 13:42:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXII/131/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 13:43:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXII/132/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 13:43:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXII/133/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 13:44:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIII/134/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-22 10:05:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2016 – 2026
Data wprowadzenia informacji 2016-09-22 10:06:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIII/136/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2016-09-22 10:07:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIV/137/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2016-09-22 10:29:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIV/138/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data wprowadzenia informacji 2016-09-22 10:33:32, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIV/139/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
Data wprowadzenia informacji 2016-09-22 10:34:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIV/140/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/89/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie emisji obligacji
Data wprowadzenia informacji 2016-09-22 10:36:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIV/141/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-22 10:37:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIV/142/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2016 – 2026
Data wprowadzenia informacji 2016-09-22 10:38:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXV/143/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ciepielów a Ochotniczą Strażą Pożarną w Ciepielowie w sprawie realizacji zadania publicznego po tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego – zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Ciepielów”
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 09:00:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXV/144/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 października 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 09:01:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXVI/145/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 09:03:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXVII/146/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 09:53:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXVII/147/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów (zmiana nr 2)
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 09:58:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXVII/148/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ciepielów”
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 10:01:16 Informację zaktualizowano 2016-12-28 10:04:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXVII/149/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 10:06:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXVII/150/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2017 dla celów podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 10:06:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXVII/151/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 10:07:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/90/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 10:08:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXVII/153/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 10:09:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXVIII/154/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-11 12:33:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIX/155/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 – 2026
Data wprowadzenia informacji 2017-01-11 12:59:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Budżetowa na rok 2017 Rady Gminy w Ciepielowie Nr XXIX/156/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-01-11 13:00:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIX/157/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2017
Data wprowadzenia informacji 2017-01-11 13:01:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIX/158/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2017-01-11 13:02:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIX/159/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Data wprowadzenia informacji 2017-01-11 13:04:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIX/160/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2016 – 2026
Data wprowadzenia informacji 2017-01-11 13:06:22, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIX/161/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-11 13:06:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIX/162/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2017-01-11 13:08:31, wprowadzający: Marcin Bielecki

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ciepielow.pl